ΕΛΤΑ Courier - Όροι χρήσης και Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

Γενικοί Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Στην προωθητική ενέργεια / διαγωνισμό που οργανώνει η εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE η οποία εδρεύει στην Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 115-117 & ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ, 11680, ΑΘΗΝΑ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των εταιριών ΕΛΤΑ ΑΕ & ΚΕΚ-ΕΛΤΑ ΑΕ καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 21.12.2016 έως 16.01.2017
 4. Ο διαγωνισμός / προωθητική ενέργεια – Τρόπος Συμμετοχής: οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό υποβάλλοντας τα στοιχεία τους μέσω της σελίδας της εταιρίας στο Facebook και κάνοντας "LIKE" και "SHARE" σε αυτήν. Ο κάθε συμμετέχων θα συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο 1 φορά.
 5. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων του.
 6. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως στη λίστα (βάση δεδομένων) της εφαρμογής και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό.
 7. Από την κλήρωση θα ανακηρυχτούν τρείς (3) νικητές
 8. Οι τρείς (3) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) κινητό τηλέφωνο APPLE IPHONE 7 32gb
 9. Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE θα πληροφορήσει τους νικητές μέσω e-mail και/ή θα τους δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της https://www.elta-courier.gr/ Οι νικητές θα παραλάβουν προσωπικά το έπαθλό τους από τα γραφεία της έδρας της διοργανώτριας εταιρίας στην Αθήνα και από εργαζόμενο της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE. Για την παραλαβή του επάθλου οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν ταυτότητα και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 των παρόντων όρων.
 10. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός το πολύ τεσσάρων (4) εβδομάδων μετά την κλήρωση ή οι νικητές δεν είναι σε θέση να παραλάβουν το έπαθλο εντός το αργότερο τεσσάρων (4) εβδομάδων, το δικαίωμά τους στο έπαθλο θα χαθεί αυτόματα.
 11. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή ακυρώσιμη συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αλλαγές.
 12. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ) δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
 13. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει την διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.elta-courier.gr/ . Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει τον διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλουν την εικόνα της ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π.
 14. Οι νικητές οφείλουν να ενεργούν νόμιμα μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών εθίμων. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και την διανομή των δώρων κάθε υποχρέωση της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιαδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετασχόντων.
 15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE για σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing . Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν την συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες από την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ AE, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στην διοργανώτρια εταιρία.
 16. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 17. H συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες, καθώς και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (άρθρα 709/712).
 18. Οι παρόντες γενικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.elta-courier.gr/, καθώς και στην σελίδα της εταιρίας στο Facebook.
 19. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
 20. Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα Μαργαρίτα Αναστασάκη, Αραχώβης 23 & Ιπποκράτους, Αθήνα.