Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αρχίζουν να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που περιόριζαν τον κοινωνικό τους ρόλο σε «διφορούμενων κινήτρων» φιλανθρωπίες και δωρεές και σταδιακά αναγνωρίζουν τις ευθύνες που τους αναλογούν απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής των διάφορων οµάδων που επηρεάζονται από τις δράσεις τους.

Η Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., παρά το γεγονός ότι μετρά µόλις 10 περίπου χρόνια «ζωής» ανήκει στις επιχειρήσεις αυτές που έχουν αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες και έχουν συνεισφέρει πρακτικά στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες των καιρών αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της.

Σεβόμενη το δίπτυχο εταιρική ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα, η εταιρεία µας πραγματοποιεί ενέργειες που αφορούν όλους τους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, το προσωπικό, το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, µε στόχο τη μέριμνα του ανθρώπινου δυναμικού και τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές για τους πελάτες και προμηθευτές, το κοινωνικό περιβάλλον και την πολιτιστική ζωή του τόπου.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Για την εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., το ανθρώπινο δυναµικό της αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας συντελεί στην εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων για την υποστήριξη των ανθρώπων της.

 • Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, δίνοντας έμφαση σε θέματα επιμόρφωσης, ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.
 • Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας της ταχυδρομικής αγοράς, ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων (LDV - COURIER, Ο Ευρωπαίος Ταχυδρόμος, Συγχρηματοδοτούμενο ΠΕΠ Αττικής κλπ)
 • Δίδει έµφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων µέσω ουσιαστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε τεχνικά και διοικητικά θέµατα.
 • Τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά στην ασφάλιση και τα δικαιώµατα των εργαζομένων και καταρτίζει με το μόνιμο προσωπικό της συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις οποίες συνομολογούνται ειδικότεροι προνομιακοί όροι με στόχο τη βελτίωση των εργασιακής ζωής των υπαλλήλων της.
 • Μεριμνά για διαρκή εκπαίδευση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, με σταθερή και ουσιαστική παρουσία ιατρών εργασίας και συνεχείς οδηγίες και ενημερώσεις.
 • Διοργανώνει την παρακολούθηση θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων, εκπαιδευτικών εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων.
 • Δίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία µε θέσπιση εύκολης διαδικασίας επικοινωνίας των εργαζομένων µε τη Διοίκηση και υποβολής προτάσεων, απόψεων βελτίωσης κλπ.
 • Ενισχύει τον εθελοντισμό με περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις

Απορρίμματα:

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί ασφαλή, ανθεκτικά και, όπου είναι δυνατό, ανακυκλώσιμα υλικά σε προϊόντα και συσκευασίες και έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες σε θέματα επιλογής και αξιολόγησης Προμηθευτών. Παράλληλα έχουν υιοθετηθεί και τηρούνται πρακτικές ανακύκλωσης μπαταριών, χαρτιού κλπ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

Το δίκτυο καταστημάτων και οι κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρείας είναι πιστοποιημένα για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008, ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα, σκοπός του οποίου είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας παροχής ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών και μέγιστης ικανοποίησης του πελάτη.

Δράσεις:

Η Εταιρεία έχει κατά καιρούς συμμετάσχει με διάφορους τρόπους σε δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον, αθλητικές ενέργειες και πολιτιστικά γεγονότα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας & Άθλησης του Δήμου Αθηναίων
 • Αρωγός στους σκοπούς και τους στόχους του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) μέσω χορηγίας για τη διακίνηση του ενημερωτικού φυλλαδίου του Οργανισμού
 • Μεταφορά του έντυπου υλικού των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Σώστε τον Πλανήτη», μέρος των εσόδων των οποίων διατέθηκε στην περιβαλλοντική εταιρεία «Αρκτούρος».
 • Συμβολή σε τηλεμαραθωνίους για φιλανθρωπικούς σκοπούς (Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Ελπίδα»)

ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...